Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Monsanto

Vitajte. Táto webová stránka je jednou z mnohých, ktoré spoločnosť Monsanto ponúka po celom svete a prostredníctvom ktorých poskytuje návštevníkom informácie, produkty, služby, obsah a rôzne iné funkcie, pričom niektoré z nich môžu byť určené len pre niektoré konkrétne svetové regióny alebo pre niektoré konkrétne rady výrobkov. Aj keď sa obsah jednotlivých stránok resp. stránok pre jednotlivé regióny môže líšiť, tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) platia všeobecne pre každú takúto stránku.

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok nie je podľa miestneho právneho poriadku krajiny, z ktorej je daná stránka prezeraná, právne účinné, príslušné ustanovenie sa považuje za oddeliteľné od tejto zmluvy, pričom jej ostatné ustanovenia zostávajú platné a účinné. Prezeranie tejto webovej stránky z prípadných takých krajín, v ktorých sa jej obsah považuje za nelegálny, je prísne zakázané a predstavuje porušenie týchto podmienok.

Nie všetky produkty, programy a služby, ktoré sú prípadne na stránke spoločnosti Monsanto popísané, sú dostupné v každej jednotlivej krajine.  V prípade pochybností sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Monsanto vo svojom regióne, u ktorého presne zistíte, čo je pre vás dostupné. Osoby, ktoré majú v úmysle používať produkt spoločnosti popísaný na tejto stránke, musia postupovať podľa pokynov uvedených na etikete a dodržať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa daného produktu.   

Používanie tejto stránky podlieha týmto podmienkam ako aj tu uvedeným licenciám a povoleniam. Tieto podmienky predstavujú zmluvu uzatvorenú s vami. Prepojenie na tieto podmienky bude výrazne uvedené na domovskej stránke tejto webovej stránky a bude vám trvale k dispozícii na opätovné prečítanie.

POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SA ZAVÄZUJETE DODRŽIAVAŤ KAŽDÚ Z NASLEDUJÚCICH PODMIENOK A ZÁROVEŇ POTVRDZUJETE, ŽE STE IM POROZUMELI.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU.

Spoločnosť Monsanto môže tieto podmienky kedykoľvek revidovať  s tým, že na tejto stránke umiestni nové podmienky. Ďalším používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že ste viazaný/á aj prípadnou takouto revíziou, preto by ste mali pravidelne túto stránku navštevovať, aby ste si zistili aktuálne znenie podmienok, ktorými ste viazaný/á.

Ak súd niektoré z ustanovení týchto podmienok prehlási za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od týchto podmienok, pričom ostatné ustanovenia zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Prípadné neuplatnenie svojho práva alebo nevymáhanie dodržania niektorého ustanovenia týchto podmienok spoločnosťou Monsanto nebude predstavovať vzdanie sa príslušného práva alebo nároku na plnenie príslušného ustanovenia.

Výklad niektorých pojmov
Nižšie uvádzame výklad, ktorý pomôže objasniť  význam niektorých pojmov použitých v týchto podmienkach.

 • Slová  „vy“ a „vaše“ [a ich príslušné tvary] sa vzťahujú na spoločnosti alebo iné podnikateľské subjekty a ich zástupcov, prípadne fyzické osoby používajúce túto stránku na vlastné podnikateľské účely.
 • „Spoločnosť Monsanto“ označuje samotnú spoločnosť Monsanto ako jej jednotlivé dcérske a pridružené spoločnosti.
 • Slová „my“ a „naše“ a ostatné zámená v prvej osobe sa vzťahujú na spoločnosť Monsanto.
 • „Stránka“ znamená domovskú stránku ako aj všetky súvisiace stránky prístupné z domovskej stránky, či už priamo alebo prostredníctvom ďalších prepojení, ale neznamená žiadne webové stránky tretích osôb, ktoré neudržiava ani nesponzoruje spoločnosť Monsanto.

Dodržiavanie miestnych zákonov
Spoločnosť Monsanto vykonáva činnosť zo svojho svetového ústredia v St. Louis, Missouri, USA. Táto stránka však môže byť prevádzkovaná z tohto svetového ústredia, ako aj z ktorejkoľvek z mnohých divízií a pridružených spoločností spoločnosti Monsanto, ktoré majú sídla po celom svete, prípade môže jej hosting v našom mene zabezpečovať  tretia osoba.

Spoločnosť Monsanto nedáva žiadne prehlásenie v tom zmysle, že materiály uvedené na tejto stránke sú vhodné alebo dostupné na používanie na všetkých miestach po celom svete, odkiaľ môže byť prípadne prezeraná. Prístup na túto stránku z krajín, kde je jej obsah nelegálny, je zakázaný. Kto sa rozhodne pripojiť na túto stránku z takéhoto miesta, robí tak z vlastného podnetu, pričom zodpovedá za dodržiavanie  príslušných miestnych zákonov.

Vaše používanie materiálov chránených autorským právom na tejto stránke
Autorské právo na všetky materiály umiestnené na tejto stránke spoločnosťou Monsanto má spoločnosť Monsanto alebo pôvodný autor materiálu. Spoločnosť Monsanto vám poskytuje obmedzenú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie a zobrazovanie materiálov na tejto stránke len pre účely v dobrej viere, súvisiace s vašou interakciou s touto stránkou. Súčasťou tejto licencie je aj právo tlačiť takéto materiály, ale len pre stanovený účel použitia. Pokiaľ nie je uvedené inak, nemáte žiadne právo tieto materiály akýmkoľvek spôsobom kopírovať, zobrazovať, reprodukovať, sťahovať, šíriť, upravovať, editovať, pozmeňovať ani vylepšovať, a to ani v elektronickej či mechanickej forme, kopírovaním, zaznamenávaním či inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Monsanto alebo vlastníka autorského práva. V prípade, že tieto podmienky porušíte, táto licencia okamžite a bez ďalšieho upozornenia stratí platnosť. Po skončení jej platnosti musíte akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály získané z tejto stránky okamžite zničiť.

Predchádzajúce obmedzenie sa nevzťahuje na karty bezpečnostných údajov („MSDS“) ani na etikety výrobkov, ktoré sú prípadne na stránke k dispozícii a sú určené na reprodukovanie a používanie.

Dôverné a interné informácie
Spoločnosť Monsanto sa usiluje poskytovať širokej verejnosti prístup k informáciám o svojich produktoch a službách. Pri tejto snahe však spoločnosť Monsanto nemá v úmysle vzdať sa akýchkoľvek svojich práv duševného vlastníctva, ktoré prípadne má k informáciám uvedeným na tejto webovej stránke podľa príslušných zákonov. Spoločnosť  Monsanto má vypracované zásady a postupy, ktorých cieľom je zabrániť zverejneniu takých informácií na tejto webovej stránke, ktoré spoločnosť  Monsanto považuje za dôverné a interné informácie tvoriace jej obchodné tajomstvo. Ak však kedykoľvek z tejto webovej stránky získate dôverné alebo interné informácie tvoriace obchodné tajomstvo, ktoré spoločnosť Monsanto zverejnila nedopatrením, zaväzujete sa, že budete konať v dobrej viere tak, aby ste si dôverný charakter týchto informácií uvedomili a rešpektovali ho a zaväzujete sa, že žiadne dôverné informácie ani informácie tvoriace obchodné tajomstvo, ktoré ste prípadne z tejto webovej stránky získali, nepoužijete ani neposkytnete nikomu ďalšiemu a zničíte všetky prípadné kópie takýchto informácií, ktoré máte v držbe.

Užívatelské mená a heslá
Ak vám táto stránka umožňuje zaviesť si užívateľské meno a heslo alebo používať pridelené užívateľské meno a heslo pre prístup k jednotlivým funkciám tejto stránky, potom:

 • sa zaväzuje používať túto stránku len na legitímne účely;
 • v prípade registrácie pre pridelenie užívateľského mena sa zaväzujete, že uvediete len presné a pravdivé informácie o svojej osobe a nebudete predstierať, že ste inou osobou ani vystupovať pod falošnou totožnosťou;
 • zaväzujete sa, že nás okamžite upovedomíte o každom prípadnom neoprávnenom použití vášho užívateľského mena alebo hesla alebo stránky, alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnostných opatrení. (Svoje oznámenie nám pošlite prostredníctvom časti Skontaktujte nás na tejto stránke.)
 • Zaväzujete sa, že svoje užívateľské meno ani heslo neposkytnete žiadnej inej osobe
 • Zaväzujete sa prevziať a niesť plnú zodpovednosť za všetky riziká vyplývajúce z používania tejto stránky vami ako aj akoukoľvek inou osobou používajúcou vaše užívateľské meno alebo heslo.   

Spoločnosť Monsanto si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia túto stránku zmeniť  alebo ukončiť jej prevádzkovanie, alebo zmeniť alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo iný obsah z tejto stránky, prípadne ukončiť platnosť vášho hesla a užívateľského mena pre používanie tejto stránky, a to z akéhokoľvek dôvodu ako aj bezdôvodne.

Transakcie
Všetky stránky spoločnosti Monsanto, ktoré vám prípadne umožňujú predkladanie objednávok alebo iný spôsob uskutočňovania transakcií so spoločnosťou Monsanto, môžu podliehať aj ďalším podmienkam pre takéto transakcie; v takom prípade sa tieto podmienky zobrazia na príslušných stránkach, ktoré vám umožňujú takéto obchodné transakcie realizovať.

Spojené štáty ako aj vlády iných štátov regulujú dovoz a vývoz výrobkov a informácií. Zaväzujete sa, že v rozsahu, v akom sa takéto právne predpisy vzťahujú na vás alebo na vašu transakciu so spoločnosťou Monsanto, ktorú hodláte uskutočniť, budete všetky takéto predpisy o dovoze a vývoze dodržiavať a že nebudete dovážať, vyvážať ani reexportovať produkty ani služby zakúpené alebo predané prostredníctvom tejto stránky do žiadnych krajín ani žiadnym osobám, ktoré sú podľa príslušných zákonov o kontrole dovozu a vývozu zakázané.  

Uzatvorením transakcie so spoločnosťou Monsanto prostredníctvom tejto stránky nám prehlasujete, že nie ste v krajine, kde je takýto dovoz/vývoz zakázaný a ani nie ste osobou ani subjektom, pre ktoré je takýto dovoz/vývoz zakázaný. Zodpovedáte za dodržiavanie zákonov svojej miestnej jurisdikcie upravujúcich dovoz, vývoz a reexport.  

Ochranné známky
Ochranné známky, servisné známky a logá („ochranné známky“) používané alebo zobrazené na tejto stránke sú registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami spoločnosti Monsanto a iných subjektov. Pokiaľ nie je na tejto stránke uvedené inak, nič z toho, čo sa na tejto stránke nachádza, by sa nemalo vykladať ako udelenie – či už na základe predpokladu, právnej prekážky alebo iným spôsobom - akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na tejto stránke bez písomného súhlasu jej vlastníka. Pokiaľ nie je na stránke výslovne uvedené inak, názov spoločnosti Monsanto ani jej logo sa nesmú žiadnym spôsobom používať, a to ani na reklamné účely súvisiace so šírením materiálov uvedených na tejto stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Monsanto.

Ochrana vášho súkromia
Pokiaľ táto stránka zberá vaše osobné údaje, ich použitie našou spoločnosťou podlieha zásadám Politiky ochrany súkromia spoločnosti Monsanto, ktoré si môžete prečítať na http://www.monsanto.com/privacy-policy/Pages/default.aspx.

Prepájanie na túto stránku a z nej
Každý, kto poskytuje prepojenie na túto stránku, musí dodržať príslušné právne predpisy. Stránka, ktorá poskytuje prepojenie na túto stránku:

(a) smie poskytovať prepojenie na obsah tejto stránky bez toho, aby ho kopírovala;
(b) nesmie vytvárať prehliadač ani rozhranie pre obsah tejto stránky;
(c) nesmie naznačovať, že spoločnosť Monsanto sa k nej alebo jej produktom hlási;
(d) nesmie nepravdivo uvádzať svoj vzťah so spoločnosťou Monsanto;
(e) nesmie uvádzať nepravdivé informácie o produktoch alebo službách spoločnosti Monsanto;
(f) nesmie používať ochranné známky spoločnosti Monsanto bez jej výslovného písomného súhlasu; a
(g) nesmie mať taký obsah, ktorý by sa považoval za nevkusný, urážlivý alebo kontroverzný a smie mať len taký obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Spoločnosť Monsanto nemá vplyv a nezodpovedá za žiaden obsah stránok tretích osôb (mimo spoločnosti Monsanto) prepojených na túto stránku a nezodpovedá za žiadne zmeny ani aktualizácie takýchto stránok tretích osôb. Spoločnosť Monsanto takéto prepojenie poskytuje len ako výhodu pre vás, pričom vloženie takýchto prepojení neznamená, že sa spoločnosť Monsanto k danej stránke hlási.

Odmietnutie záruk
MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK.

SPOLOČNOSŤ MONSANTO V PLNOM ROZSAHU, KTORÝ PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK PRIPÚŠŤA, POPIERA VŠETKY VÝSLOVNÉ AJ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, PREDOVŠETKÝM PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OHĽADOM PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH OSÔB VO VZŤAHU K TEJTO STRÁNKE ALEBO MATERIÁLOM NA NEJ UVEDENÝM.

PRIPOMÍNAME, ŽE TÁTO STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAŠEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A NAŠICH OČAKÁVANÍ DO BUDÚCNA. TAKÉTO INFORMÁCIE SÚ V ČASE ICH ZVEREJNENIA NA STRÁNKE AKTUÁLNE; SPOLOČNOSŤ MONSANTO SA VŠAK NEZAVÄZUJE, ŽE BUDE TIETO INFORMÁCIE NA ZÁKLADE NOVÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO VÝVOJA AKTUALIZOVAŤ ALEBO REVIDOVAŤ. OKREM TOHO, AJ KEĎ SÚ INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKE PREZENTOVANÉ V DOBREJ VIERE A V PRESVEDČENÍ, ŽE SÚ SPRÁVNE, SPOLOČNOSŤ MONSANTO NEDÁVA ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY OHĽADOM ÚPLNOSTI ALEBO PRESNOSTI TÝCHTO INFORMÁCIÍ ANI ŽIADNYCH STRÁNOK PREPOJENÝCH NA TÚTO STRÁNKU.

URČITÝ OBSAH NA TEJTO STRÁNKE JE MAJETKOM TRETÍCH OSÔB, PRIČOM JE POUŽITÝ S ICH DOVOLENÍM. NÁZORY VYJADRENÉ TRETÍMI OSOBAMI NEMUSIA NUTNE VYJADROVAŤ NÁZORY SPOLOČNOSTI MONSANTO.

Vyššie uvedené Odmietnutie záruk sa nevzťahuje na žiadne záruky na výrobky uvedené na etiketách výrobkov, ktoré sú prípadne na tejto stránke zobrazené. Pokiaľ je na etiketách výrobkov uvedená takáto záruka, upravuje zodpovednosť spoločnosti Monsanto za príslušný produkt.

Obmedzenie zodpovednosti spolocnosti Monsanto
SPOLOČNOSŤ MONSANTO ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, A TO ANI V PRÍPADE NEDBALOSTI, NEZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, VEDĽAJŠIE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NAJMÄ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO UŠLÝ ZISK, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, PRÍPADNE POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA MATERIÁLOV OBSIAHNUTÝCH NA TEJTO STRÁNKE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MONSANTO ALEBO JEJ SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA BOLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOVEDOMENÍ.

V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY VYVOLÁ NUTNOSŤ SERVISU, OPRAVY ALEBO KOREKCIE VAŠICH ZARIADENÍ ALEBO ÚDAJOV, VŠETKY PRÍPADNÉ S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY ZNÁŠATE VY.

NIEKTORÉ ŠTÁTY RESP. KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHRADY NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE RESP. VYLÚČENIE NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Vaša povinnost odškodnenia
Zaväzujete sa spoločnosť Monsanto, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov a zástupcov obhájiť, odškodniť a zbaviť právnej zodpovednosti vo vzťahu k akýmkoľvek prípadným náhradám škôd, nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú na základe vášho používania tejto stránky alebo nevhodného použitia akýchkoľvek informácií prevzatých z tejto stránky alebo z vášho prenosu informácií, údajov, materiálu alebo obsahu uvedených na tejto stránke.

Odmietnutie zodpovednosti ohladom vyjadrení o budúcich skutocnostiach
Určité vyjadrenia na tejto stránke sa týkajú budúcich skutočností, ako sú vyjadrenia o predpokladaných finančných výsledkoch spoločnosti, o súčasných alebo budúcich parametroch výrobkov, o schválení regulačnými orgánmi, o obchodných a finančných plánoch a o iných nie historických skutočnostiach. Tieto vyjadrenia vychádzajú zo súčasných predpokladov a v súčasnosti dostupných informácií. Avšak keďže sú tieto vyjadrenia založené na faktoroch, s ktorými sú spojené riziká a neistoty, skutočné výkony a výsledky spoločnosti sa môžu od tých, ktoré uvádzajú alebo predpokladajú takéto vyjadrenia o budúcich skutočnostiach, značne odlišovať. Medzi faktory, ktoré by takéto rozdiely mohli spôsobiť alebo k nim prispieť, patria okrem iného: konkurencia, nepredvídané udalosti súvisiace s ochranou duševného vlastníctva, záležitosťami regulácie a akceptovaním biotechnologických produktov verejnosťou, úspešnosť výskumu a vývoja, súdne spory, vývoj zahraničných operácií, akvizície, ceny komodít, predpisy ovplyvňujúce výrobu, stav skladových zásob, schopnosť spoločnosti získať financovanie a úhrady za výrobky, ktoré predáva, počasie, prírodné katastrofy a havárie, ako aj iné riziká a faktory tak, ako sú podrobne uvedené v posledných materiáloch, ktoré spoločnosť pravidelne predkladá SEC. Týmto vyjadreniam o budúcich skutočnostiach by sa nemala pripisovať spoľahlivosť v neprimeranej miere, nakoľko sú aktuálne len k dátumu ich zverejnenia na tejto stránke. Spoločnosť Monsanto popiera akýkoľvek súčasný zámer alebo povinnosť aktualizovať akékoľvek vyjadrenia o budúcich skutočnostiach či akékoľvek faktory, ktoré môžu mať na skutočné výsledky vplyv.

Reklamy, ktoré sa prípadne na stránke objavujú
Ak sa na tejto stránke objaví nejaká reklama na produkt alebo službu, ktoré poskytuje niekto iný ako spoločnosť Monsanto, spoločnosť Monsanto sa k takémuto výrobku ani službe nehlási, ani na ne neposkytuje záruku či garanciu a nebude účastníkom ani pozorovateľom pri žiadnej prípadnej transakcii medzi vami a treťou osobou, ktorá príslušné výrobky alebo služby poskytuje. Rovnako, ako pri nákupe výrobkov alebo služieb cez akékoľvek iné médium alebo v akomkoľvek inom prostredí, by ste mali postupovať podľa svojho najlepšieho úsudku a s primeranou obozretnosťou.

Kedy môžu návštevníci umiestnovat svoje materiály na stránke spolocnosti Monsanto
Ak vám táto stránka umožňuje umiestniť alebo natiahnuť na ňu vyjadrenia alebo iný obsah, využitie tejto možnosti podlieha nasledujúcim dodatočným podmienkam, ktoré týmto akceptujete.  

Ste si vedomý/á skutočnosti, že za všetky informácie, obsah, text, údaje, správy alebo iné materiály umiestnené na tejto stránke alebo súkromne prenášané („materiál“) nesie zodpovednosť osoba, ktorá je pôvodcom materiálu. Zodpovedáte za všetok materiál, ktorý na stránku umiestnite alebo prenesiete, resp. ktorý sprístupníte na tejto stránke alebo iným osobám akýmkoľvek iným spôsobom.  Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste povinný/á posúdiť a znášať všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek materiálu, vrátane jeho spoľahlivosti z hľadiska presnosti a úplnosti.  

Spoločnosť Monsanto nemá na takýto materiál vplyv a preto nezaručuje presnosť, celistvosť ani kvalitu takéhoto materiálu. Spoločnosť Monsanto nebude niesť žiadnu právnu zodpovednosť za žiaden materiál, predovšetkým za žiadne prípadné chyby alebo omyly v materiál, ani za žiadne straty a škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania akéhokoľvek materiálu umiestneného alebo preneseného na stránku alebo akýmkoľvek iným spôsobom na nej sprístupneného.

Aj keď spoločnosť  nesleduje a nemôže sledovať každé oznámenie alebo informáciu, ktoré vy alebo iné osoby umiestňujete alebo prenášate na túto alebo iné stránky, ani nezodpovedá za obsah takýchto správ, spoločnosť Monsanto si vyhradzuje právo vymazať, presunúť alebo editovať materiál, ktorý podľa vlastného uváženia považuje za urážlivý, hanlivý, obscénny, porušujúci autorské zákony alebo zákony o ochranných známkach, či inak neprijateľný. 

Zaväzujete sa túto stránku používať zodpovedajúcim spôsobom a zároveň sa zaväzujete, že pri používaní tejto stránky nebudete:

 • naťahovať, šíriť ani inak zverejňovať žiaden nactiutŕhačský, hanlivý, obscénny, nenávistný, urážlivý, nezákonný, výhražný či inak neprípustný materiál;
 • naťahovať ani šíriť žiadne súbory obsahujúce vírusy, červy, porušené súbory či iný podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli narušiť funkčnosť počítača alebo majetku inej osoby;
 • obťažovať ani znepokojovať iné osoby, vyhrážať sa im či inak porušovať ich zákonné práva (vrátane práva na ochranu súkromia a práva na publicitu);
 • prenášať ani inak sprístupňovať žiaden materiál, ktorý nie ste oprávnený/á sprístupňovať podľa zákona alebo na základe zmluvného alebo dôverníckeho vzťahu;
 • umiestňovať materiál, ktorá porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb (najmä autorské právo, obchodné tajomstvo, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva);
 • úmyselne ani neúmyselne porušovať žiadne miestne, štátne, národné ani medzinárodné zákony, najmä nariadenia vydané Komisiou pre cenné papiere a burzy USA;
 • prenášať ani nijako inak sprístupňovať žiadnu nevyžiadanú a neautorizovanú reklamu, propagačné materiály ani žiadnu inú formu získavania záujemcov, ani
 • šíriť či inak zverejňovať žiaden materiál obsahujúci akékoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov, reklamu alebo inú formu získavania záujemcov o tovar alebo služby.    

Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Monsanto môže zverejniť akýkoľvek materiál ako aj zdroj alebo vlastníka akéhokoľvek materiálu, ak to bude vyžadovať zákon alebo súdny proces na vymáhanie plnenia týchto podmienok alebo ochranu práv spoločnosť Monsanto, jej zákazníkov a/alebo návštevníkov tejto stránky.

Práva spolocnosti Monsanto na materiály zasielané na stránku
Pokiaľ neuvediete inak, všetok materiál, ktorý prenesiete na stránku alebo ho na nej iným spôsobom sprístupníte, je v súlade s týmito podmienkami a nie je považovaný za dôverný alebo interný.  Automaticky spoločnosti Monsanto a jej pridruženým spoločnostiam udeľujete, resp. zaručujete, že im vlastník materiálu udeľuje celosvetovo platné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné, nevýhradné právo a licenciu na vyrábanie, predaj, reprodukovanie, zverejňovanie, vytváranie odvodenín, predvádzanie, zobrazovanie, šírenie, dovážanie a prenášanie takéhoto materiálu resp. produktov, do ktorých je materiál (úplne a lebo čiastočne) zapracovaný, a to v akejkoľvek podobe a akýmikoľvek médiami a technológiami, ktoré sú v súčasnosti známe alebo budú neskôr vyvinuté, a to na celú dobu existencie prípadných práv duševného vlastníctva na tieto materiály a na akýkoľvek účel, ako aj na zverejnenie mena vlastníka v súvislosti s vyššie uvedeným. Zaručujete, že máte potrebné oprávnenie na udelenie licencií popísaných v týchto podmienkach.

Postup pri uplatnení nárokov z porušenia autorského práva
Podľa hlavy 17 zákonníka USA, § 512 ods. c) bod 2) by sa mali oznámenia o predpokladanom porušení autorského práva zasielať určenému zástupcovi pre túto stránku. všetky dotazy, ktoré NESÚVISIA s nižšie uvedeným postupom alebo nie sú s ním v súlade, zostanú nezodpovedané. Spoločnosť Monsanto rešpektuje duševné vlastníctvo iných a o to isté žiadame aj našich návštevníkov. Spoločnosť Monsanto spracuje a prešetrí oznámenia o domnelom porušení práv a uskutoční potrebné úkony v zmysle Autorského zákona pre digitálne tisícročie („Digital Millennium Copyright Act“, DMCA) ako aj ostatných platných zákonov o duševnom vlastníctve. Po prijatí oznámení vyhovujúcich požiadavkám zákona DMCA spoločnosť Monsanto vykoná úkony potrebné k odstráneniu akéhokoľvek odkazu alebo prepojenia na materiál alebo činnosť, u ktorých sa zistí, že porušujú práva tretích osôb, resp. znemožní prístup k nim.

Ak ste presvedčený/á, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom porušujúcim autorské práva, poskytnite, prosím, spoločnosti Monsanto nasledujúce informácie. Upozorňujeme Vás, že oznámenie môže byť účinné len vtedy, ak obsahuje VŠETKY nasledujúce údaje:

 1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného autorského práva, ktorého porušenie sa predpokladá;
 2. Popis diela chráneného autorským právom, na ktoré sa domnelé porušenie vzťahuje;
 3. Popis a pokiaľ možno aj IP adresu miesta na stránke, kde sa materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské právo, nachádza;
 4. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a všetky ostatné primerané informácie, ktoré spoločnosti Monsanto umožnia skontaktovať vás;
 5. Vaše prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený/á, že sporné použitie diela nie je povolené vlastníkom autorského práva ani jeho zástupcom ani zo zákona;
 6. Vaše prehlásenie vydané pod hrozbou spáchania trestného činu krivej prísahy, že tieto informácie uvedené vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorského práva alebo ste oprávnený/á konať v mene vlastníka výhradného práva, u ktorého sa predpokladá porušenie práv.

Oznámenia o domnelom porušení autorských práv treba adresovat na:

Poštou:

Monsanto Company Law Team
Attention: Barbara Bunning-Stevens
800 North Lindbergh Blvd. E2NA
St. Louis, MO 63167

Faxom:

(314) 694-9009

Elektronickou poštou:

barbara.a.bunning-stevens@monsanto.com

Den nadobudnutia úcinnosti
Tieto podmienky boli naposledy revidované dňa 2. júna 2006, pričom váš prístup na túto stránku im podlieha s účinnosťou od tohto dňa až do zverejnenia novšej verzie.